You are here

संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले संघ¸प्रदेशर स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यबस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका¸नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष¸संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायमगर्न सकिने व्यबस्था गरेकोछ।उपर्युक्त संवैधानिक व्यबस्था बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका¸ नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरुको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न सोही संविधानको धारा २९५ को उपधारा (४) बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन गरिनु पर्ने आयोग नेपाल सरकारबाट गठन गरी सो को कार्यशर्त र मापदण्डतोक्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७२/१२/१ को निर्णय बाट यो आयोग गठन गरिएको छ | आयोगको संरचना,कार्य निर्देश शर्त तथा मापदण्ड सम्बन्धमा विभिन्न विज्ञहरुसँग काठमाण्डौमा छलफल गरी अन्य ५ वटा जिल्लाहरु (मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, कास्की, बाँके र कैलाली) मा स्थानीय राजनैतिक दल¸ प्राध्यापक¸ पत्रकार तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तरक्रिया गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गरि सो समेतको आधारमा आयोगको कार्य निर्देश शर्त र आयोगले अवलम्बन गर्नु पर्ने मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गरिएको छ | आयोगले नेपाल सरकारले तोकेको कार्य निर्देश शर्त र मापदण्ड वमोजिम काम शुरु गरी सकेको छ | आयोगमा हाल सदस्य-सचिव सहित ९ जना पदाधिकारी रहेका छन् |


 

^_*: