संक्षिप्त परिचय

नेपालको संविधानको धारा ५६ (१) ले संघ¸प्रदेशर स्थानीय तह गरी ३ तहको राज्यको मूल संरचना रहने व्यबस्था गरी सोही धाराको उपधारा (४) र (५) ले स्थानीय तह तर्फ गाउँपालिका¸नगरपालिका र जिल्लासभा रहने तथा सामाजिक साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष¸संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायमगर्न सकिने व्यबस्था गरेकोछ।उपर्युक्त संवैधानिक व्यबस्था बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका¸ नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रहरुको संख्या तथा सीमाना निर्धारण गर्न सोही संविधानको धारा २९५ को उपधारा (४) बमोजिम संविधान प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र गठन गरिनु पर्ने आयोग नेपाल सरकारबाट गठन गरी सो को कार्यशर्त र मापदण्डतोक्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकार (मं.प.) को मिति २०७२/१२/१ को निर्णय बाट यो आयोग गठन गरिएको छ | 


 

^_*:

Subscribe to गाउँपालिका¸ नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा<br/>स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग RSS